O bolnici opca bolnica Nasice

 Opća bolnica Našice počela je s radom dana 01. 10. 1970. godine, osnovana tako što je poslije Rješenja skupštine općine Našice. br. 01-9909/1 od 26.11.1963. godine o osnivanju Doma narodnog zdravlja Našice, Odlukom Savjeta radne zajednice Doma narodnog zdravlja od 15.05.1970. godine izvršena promjena statusa u Medicinski centar Našice. Bolnica je pravni sljednik dosadašnjeg Medicinskog centra Našice, s potpunom odgovornošću, upisanog u sudski registar kod Okružnog privrednog suda u Osijeku pod brojem Fi-2859/91 od 24.07.1991. godine.
Bolnica je nastala pretvorbom Medicinskog centra Našice u Opću županijsku bolnicu Našice i Dom zdravlja Našice, sukladno čl. 185. st. 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („N.n.“ br. 75/93). Osnivač Bolnice je Osječko-baranjska županija, a prava i dužnosti osnivača ustanove obavlja njegovo nadležno tijelo.

 

Bolnica obavlja zdravstvenu djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu, pod nazivom: OPĆA BOLNICA NAŠICE. Skraćeni naziv bolnice glasi: Bolnica Našice. Naziv Bolnice istaknut je na objektu u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost Bolnice. Sjedište Bolnice je u Našicama, Ul. Josipa bana Jelačića kbr. 10.

 

Bolnica obavlja sljedeće zdravstvene djelatnosti:

 • specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i
 • bolničku djelatnost,
 • djelatnost dijalize.

 

Osim zdravstvenih djelatnosti Bolnica obavlja sljedeće djelatnosti:

 • znanstveno-istraživačku djelatnost iz područja medicinskih znanosti,
 • dio nastavne djelatnosti iz područja obrazovanja zdravstvenih djelatnika.

 

Pored djelatnosti navedenih u prednjim stavkama, Bolnica može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju istih djelatnosti ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz opisanu djelatnost

 

Bolnicom upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće Bolnice ima pet članova. U Upravno vijeće imenuju se predstavnici propisani Zakonom:

 • osnivača (predsjednik i dva člana),
 • radnika Bolnice (dva člana).

 

Upravu Bolnice čine: ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja. Ravnatelj predstavlja i zastupa Bolnicu i odgovoran je za zakonitost rada Bolnice. Stručno vijeće Bolnice je savjetodavno tijelo ravnatelju. Stručni kolegij je tijelo ustrojbene jedinice koje kontinuirano razmatra sva pitanja iz područja njezinog stručnog rada, a po potrebi svoje prijedloge i zaključke podnosi Stručnom vijeću i ravnatelju Bolnice. Stručni kolegij čine radnici visoke stručne spreme i glavna medicinska sestra ustrojbene jedinice, a njihovo djelovanje koordinira voditelj ustrojbene jedinice. Etičko povjerenstvo Bolnice jest tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti Bolnice na načelima medicinske etike i deontologije. Povjerenstvo za lijekove imenuje Upravno vijeće i čine ga pet članova koji se imenuju suglasno zakonu.
Povjerenstvo za kvalitetu zdravstvene zaštite je tijelo koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite i provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite u Bolnici.

 

Upravno vijeće donosi sljedeće akte Bolnice:

 • Pravilnik o radu
 • Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i ostalim materijalnim pravima djelatnika, ako posebnim propisima nije drugačije određeno,
 • Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
 • Pravilnik o zaštiti na radu
 • Pravilnik o protupožarnoj zaštiti
 • Pravilnik o knjigovodstvu
 • Pravilnik o kućnom redu
 • Pravilnik o unutarnjem nadzoru
 • Pravilnik o suzbijanju kućnih infekcija
 • druge opće akte utvrđene propisima.
Članak pogledan 24525 puta
©2024 Opća županijska bolnica Našice. All Rights Reserved. Designed By OŽB Našice

Search